พิธีมอบประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.3 และม.3
   
  

โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” รับความรู้จากครู D.A.R.E.
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
   
  

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลฯ และช่วงชั้นที่ 1
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดงานกิจการนักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563
   
  

รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพอเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
   
  

ประกวดคัดลายมือสวยในระดับโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-4
   
  

แจ้งขอราชการจากการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
   
  

นำตัวแทนนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมบุญบวช ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ทำการสอบ “RT (Reading Test)”
   
  

เยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ป.6 สอบ O-net ปีการศึกษา 2563
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ต้อนรับผู้อำนวยการ
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) "Activity Today" ทักษะอาชีพ "ตัดผม"
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) "Activity Today" ทักษะอาชีพ เลี้ยงกบ
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) "Activity Today" ทักษะอาชีพ ไข่ไก่คุณภาพดี
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา
   
  

โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1
   
  

โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร”จัดการเรียนรู้แบบ Active Leanning
   
  

โรงเรียนบ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพแก่นักเรียน
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนฯ
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ส่งมอบงานนักเรียน ช่วง Covid-19
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ coding
   
  

โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ Covid-19
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดอบรมการสร้้างสื่อเทคโนโลยีฯ
   
  

วีดีโอการจัดการเรียนกาารสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   
  

กระบวนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
   
  

ออกติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)
   
  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกหัด
   
  

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
   
  

ประชุมทางไกลครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายแด่ในหลวงรัชการที่ 9 ฯ
   
  

ผู้อำนวยการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกก่อ หนองโน
   
  

จัดกิจกรมวันคริสต์มาส
   
  

รายงานการปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙o๔ หลักสุตรฐาน (ภาค ๒) รุุ่นที่ ๑/ ๖๓ นางรุ่งทิวา บุญศรี รหัส ๒-ข o๕๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต ๑
   
  

รายงานการปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙o๔ หลักสุตรฐาน (ภาค ๒) รุุ่นที่ ๑/ ๖๓ นางรุ่งทิวา บุญศรี รหัส ๒-ข o๕๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต ๑
   
  

รายงานการปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙o๔ หลักสูตรฐาน (ภาค ๒) รุุ่นที่ ๑/ ๖๓ นางรุ่งทิวา บุญศรี รหัส ๒-ข o๕๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต ๑
   
  

รายงานการปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙o๔ หลักศุตรฐาน (ภาค ๒) รุุ่นที่ ๑/ ๖๓ นางรุ่งทิวา บุญศรี รหัส ๒-ข o๕๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนานกเขียน สพป.มหาสารคาม เขต ๑
   
  

ผลการปฏิบัติจิตอาสา ๙o๔ นางรุ่งทิวา บุญศรี รหัส ๒-ข o๕๒ "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ ๑/๖๓ (ภาค ๒) ๑
   
  

โรงเรียนบ้านโคกก่อ ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
   
  

กิจกรรมวันพระ (นานกเขียน ๔ดี) ดี ๔ วิถีพุทธ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563
   
  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อร่วมกับคณะครู นักเรียน ทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกก่อ ร่วมกับชมรมรักสุขภาพโคกก่อดาวอีสาน
   
  

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงและด้านอื่นๆ ที่โรงเรียนบ้านดอกก่อ
   
  

ร่วมเสวนาผู้นำทางวิชาการ การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
   
  

กีฬาศูนย์ลุ่มน้ำเสียวเกมส์
   
  

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา
   
  

เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
   
  

ผู้อำนวยการเข้าเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจ
   
  

ผู้อำนวยการมีส่วนร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
   
  

รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย
   
  

พิธีเปิดป้ายอาคาร
   
  

จัดกิจกรรมหลังเคารพธงชาติ
   
  

ร่วมพิธีประชุมเพลิง
   
  

นักเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามไป ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่
   
  

ภาพข่าวกิจกรรม 1164 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20 ต่อไป »