โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
   
  

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมมอบประกาศนียบัตร
   
  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านจำนัก
   
  

จัดประชุมแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
   
  

กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   
  

โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเข้าร่วม “เข้าร่วมผีตาโขนเกมส์” ณ จังหวัดเลย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเมืองเลย
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายบังคมฯ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
   
  

พิธีถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามพิธีเปิด กีฬา สพฐ.เกมส์ ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดพิธีถวายราชดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “หลักเมืองเกมส์”
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามแข่งกีฬาฟุตบอล สพฐ. เกมส์
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยศรีพยาบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโครงการจัดการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือนกันยายน
   
  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) อำเภอบรบือ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
   
  

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
   
  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑_ศูนย์ฯ เขวา
   
  

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) รับการประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ ทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
   
  

พิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2561
   
  

ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
   
  

โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ประชุมผู้ปกครอง
   
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
   
  

โครงการ พัฒนาบุคคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขวา
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปี2561
   
  

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่
   
  

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเขียว-แดง และผองเพื่อน โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
   
  

พิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
   
  

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.ชลบุรี
   
  

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560
   
  

ทัศนศึกษาศึกษานอกสถานที่ ระดับอนุบาล 1-ป.4
   
  

พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมอบหลักฐานการเรียนและปัจฉิมนิเทศ
   
  

กิจกรรมเดินทางไกลและเปิดกอง ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2560
   
  

กิรกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
   
  

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน
   
  

การแข่งขันกีฬา 4 สถาบัน
   
  

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   
  

ร่วมงานอาชีวเกษตรแฟร์ ๓๙ ณ วิทยาลัยเกษตรฯ
   
  

เตรียมการก่อสร้าง
   
  

พิธีสวนสนามยุวกาชาดโรงเรียนหลักเมือง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
   
  

กิจกรรมโครงการยุวเกษตรกร อ.บรบือ
   
  

ภาพข่าวกิจกรรม 986 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 ต่อไป »