session_start(); class Paginator{ var $items_per_page; var $items_total; var $current_page; var $num_pages; var $mid_range; var $low; var $high; var $limit; var $return; var $default_ipp; var $querystring; var $url_next; function Paginator() { $this->current_page = 1; $this->mid_range = 7; $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->url_next = $this->url_next; } function paginate() { if(!is_numeric($this->items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this->items_per_page = $this->default_ipp; $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->items_per_page); if($this->current_page < 1 Or !is_numeric($this->current_page)) $this->current_page = 1; if($this->current_page > $this->num_pages) $this->current_page = $this->num_pages; $prev_page = $this->current_page-1; $next_page = $this->current_page+1; if($this->num_pages > 10) { $this->return = ($this->current_page != 1 And $this->items_total >= 10) ? "url_next.$this->$prev_page."\">« ย้อนกลับ ":"« ย้อนกลับ "; $this->start_range = $this->current_page - floor($this->mid_range/2); $this->end_range = $this->current_page + floor($this->mid_range/2); if($this->start_range <= 0) { $this->end_range += abs($this->start_range)+1; $this->start_range = 1; } if($this->end_range > $this->num_pages) { $this->start_range -= $this->end_range-$this->num_pages; $this->end_range = $this->num_pages; } $this->range = range($this->start_range,$this->end_range); for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { if($this->range[0] > 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= " ... "; if($i==1 Or $i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range)) { $this->return .= ($i == $this->current_page And $_GET['Page'] != 'All') ? "num_pages\" class=\"current\" href=\"#\">$i ":"num_pages\" href=\"".$this->url_next.$i."\">$i "; } if($this->range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i == $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= " ... "; } $this->return .= (($this->current_page != $this->num_pages And $this->items_total >= 10) And ($_GET['Page'] != 'All')) ? "url_next.$next_page."\">ต่อไป »\n":"» ต่อไป\n"; } else { for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++) { $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "$i ":"url_next.$i."\">$i "; } } $this->low = ($this->current_page-1) * $this->items_per_page; $this->high = ($_GET['ipp'] == 'All') ? $this->items_total:($this->current_page * $this->items_per_page)-1; $this->limit = ($_GET['ipp'] == 'All') ? "":" LIMIT $this->low,$this->items_per_page"; } function display_pages() { return $this->return; } } ?> ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
  

 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดุง) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจและวางผ้าไตรจีวร ไตรเปิดศพนางพานทอง ไพรลิน ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองสิม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจและวางผ้าไตรจีวร ไตรเปิดศพนางพานทอง ไพรลิน ข้าราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองสิม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ เมรุสถาน วัดดอนก่อ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม ผอ.โรงเรียนสองห้องฮ่องน้อย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางสาวอิ่มจิตต์ งามพรม ผอ.โรงเรียนสองห้องฮ่องน้อย ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนสองห้องฮ่องน้อย ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางบรรเย็น ศิริบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางบรรเย็น ศิริบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37/2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 37/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อมอบนโยบายภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 วางหรีดไว้อาลัย ศพท่านอาจารย์ ชื่นชัย วรามิตร บิดาของ นางปนัดดา นาคะพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดวางหรีดไว้อาลัย ศพท่านอาจารย์ ชื่นชัย วรามิตร บิดาของ นางปนัดดา นาคะพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ วัดโพธิ์ศรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 เคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี และห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่น 2
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีต ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 วางหรีดไว้อาลัยศพ นายเชาวลิต แย้มศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด วางหรีดไว้อาลัยศพ นายเชาวลิต แย้มศรีสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ บ้านเลขที่ 113 หมู่ 12 บ้านโนนสำราญ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และถอดบทเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีต ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ พ.ศ.2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆะรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางปริยากร บุญจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ พ.ศ.2564 ของจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน 2 ประเด็น
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน 2 ประเด็น 1.เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. 2.ติดตามการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ On Air (ทาง ETV) Live ผ่าน Facebook fanpage สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทองไส เทียบดอกไม้ ผอ.โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการ Connext ED ในสังกัด
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการ Connext ED ในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (216ล/57-ก) โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (216ล/57-ก) โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรการศึกษา โดยอาคารเรียนดังกล่าวเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์กับสถานศึกษาและชุมชนต่อไป โดยมี นายสมยศ พรเพ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 ประชุมการดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่จัดทำแนวทางการพัฒนาการศึกษา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่จัดทำแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ทำบุญถวายเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัย แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดป่าวังเลิง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัย แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดป่าวังเลิง เพื่อเป็นขวัญและกำลังแต่บุคลากรในสังกัด อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้บุคคลที่มีความโดดเด่น โดยมี นายสุริยันต์ สายเมือง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ และการมีงานทำ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ และการมีงานทำ ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์อาชีพให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) การจัดการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในยุคที่ไม่ปกติธรรมดา (New Normal)” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 35/2564
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 35/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบ onsite ซึ่งขอเปิดเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมี นางนิตยปภา จันทะปัสสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดและคณะครู รับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

ภาพข่าวกิจกรรม 1005 ข่าว