การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือและรายงานผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือในลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสายทอง ไตรยะวิภาค รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กิจการลูกเสือและรายงานผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือในลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีโปงลาง งานมหกรรมดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีโปงลาง งานมหกรรมดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กช์ จังหวัดมหาสารคาม 

 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารปี 2562 – 2563 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่ในปีบริหาร 2563 – 2564
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศสิ้นสุดคณะกรรมการบริหารปี 2562 – 2563 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการชุดใหม่ในปีบริหาร 2563 – 2564 ตามที่ สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนด ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2563
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2563 โดย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนต้นสังกัด 

 การประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี  

 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 2/2563 เขต 1 โดยมี นายอดุลย์ ภูปลื้ม, รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมตักศิลา สพป.มหาสารคาม เพื่อร่วมขับเคลื่อนติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนคิด (Reflection) ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนคิด (Reflection) ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางวิภา สายรัตน์, รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) ในระบบการศึกษา ระหว่าง วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 โดยมีนายอดุลย์ ภูปลื้ม, รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 ปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญา "เขตสุจริต"
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางวิภา สายรัตน์รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญา "เขตสุจริต" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย 

 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับฟังผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 โครงการการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามแนวการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Boot Camp
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามแนวการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Boot Camp ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ​และวางพานพุ่ม(พุ่มทอง-พุ่มเงิน)​ และพิธีถวายพระพร​ชัย​มงคล​ เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ 28 กรกฎาคม​ 2563
นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและตัวแทนลูกเสือสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ​และวางพานพุ่ม(พุ่มทอง-พุ่มเงิน)​ และพิธีถวายพระพร​ชัย​มงคล​ เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ 28 กรกฎาคม​ 2563 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการ "ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการ "ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมนี้มี นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม รร.ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (รอบกรณีพิเศษ) จำนวน 3 ราย
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (รอบกรณีพิเศษ) จำนวน 3 ราย เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา และนำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 3 ราย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 3 ราย โดยกล่าวแสดงความยินดี และหวังว่าศึกษานิเทศก์จะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป พร้อมนี้มี นายอดุลย์ ภูปลื้ม นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 การประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลา เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 

 ประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy)
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี (Digital Literacy) ในการศึกษาต่อไป 

 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online, ผู้ดูแลระบบ ITA Online เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอเวน่า กรุงเทพมหานคร 

 เข้าร่วมการประชุม Video Conference ถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/บุคลากรกลุ่มส่งเสริม เข้าร่วมการประชุม Video Conference ถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายอดุลย์ ภูปลื้ม, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมติดตามภารกิจและประเมินฯ สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสมหมาย โมฆรัตน์, นายอดุลย์ ภูปลื้ม, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ  

 ร่วมประชุมทางไกล (conference) ชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนอยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล (conference) ชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนอยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ในการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 ประชุมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมตักศิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 เพื่อจัดทำคุณลักษณะการประกวดราคาครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง 

 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ จาก สพป.สกลนคร เขต 3
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วย นายอดุลย์ ภูปลื้ม, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และบุคลากรในสังกัด ซึ่งคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต 3 จำนวนกว่า 35 คน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี และในโอกาสนี้ บุคลากรทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ต่อไป 

 ศึกษาดูงาน ITA ณ หอประชุมอรุณญาเขต โดยมี นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายสายทอง ไตรยะวิภาค, นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ณ หอประชุมอรุณญาเขต โดยมี นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและในโอกาสนี้ บุคลากรทั้งสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานร่วมกันผ่านไปด้วยดี 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมฟลอร่าล์ฮิลล์เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นวิทยากร 

ภาพข่าวกิจกรรม 492 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 17 ต่อไป »