สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย ให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการจริต ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู้การปฏิบัติที่ถูกต้อง ผ่านระบบ Google Meet โดยได้รับความอนุเคราะห์รับฟังการบรรยายพิเศษจาก นางสาวอรุณี วินทะสมบัตร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) โดยมี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster-12) เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัย ศพคุณแม่ละม่อม แก้วจันทา มารดาของ นางกิติกานต์ สารมาคม รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด วางหรีดไว้อาลัย ศพคุณแม่ละม่อม แก้วจันทา มารดาของ นางกิติกานต์ สารมาคม รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ วัดธัญญาวาส ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ศพคุณตา ธงชัย ชิโนทัย บิดาของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรางทิพย์ พินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ศพคุณตา ธงชัย ชิโนทัย บิดาของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรางทิพย์ พินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัน ร่วมพิธี ณ เมรุมาศ วัดสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

  วางหรีดไว้อาลัย ศพคุณตา ธงชัย ชิโนทัย บิดาของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรางทิพย์ พินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด วางหรีดไว้อาลัย ศพคุณตา ธงชัย ชิโนทัย บิดาของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรางทิพย์ พินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติของผู้วายชนม์ ณ วัดสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ Google Meet
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ผ่านรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นกรรมการประเมิน รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./สพม. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 6 เดือน โดยมี นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ช.ณัฐพล ชนะบุญ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ร่วม พิธีมอบบ้านให้ ด.ช.ณัฐพล ชนะบุญ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนว่านักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัด ทรงศักดิ์ นิราลโย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมือง และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านบุ่งคล้า ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2564 โดยมี ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ญ.นันทิดา คำลือ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วม พิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.นันทิดา คำลือ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนว่านักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัด ทรงศักดิ์ นิราลโย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแกดำ และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านโนนศรีภิบาล ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 .สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมบริจาค อาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิค-19
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยสมาคมผู้บริหารอำภอบรบือ ร่วมบริจาค อาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิค-19 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิค-19 อำเภอบรบือ 

 สพป.มหาสารคามเขต 1 ประชุมการประชุมชี้แจงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ อ.บรบือ และ อ.แกดำ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมชี้แจงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ อ.บรบือ และ อ.แกดำ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคามเขต 1 ประชุมการประชุมชี้แจงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมชี้แจงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ญ.สุชาดา แซ่อึ๊ง นักเรียนโรงเรียนบ้านสมศรี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.สุชาดา แซ่อึ๊ง นักเรียนโรงเรียนบ้านสมศรี ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดทรงศักดิ์ นิราลัย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี พ.ต.ท.สุวรรณ นูเพ็ง สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรดอนหว่านม, นางสาวสุภาพร รักษาภักดี นายก อบต.โคกก่อ, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมือง และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านบ้านสมศรี ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 มอบบ้านให้ ด.ญ.เบญจพร กองสำลี นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเฒ่า
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.เบญจพร กองสำลี นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเฒ่า ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดทรงศักดิ์ นิราลัย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี นางนุชิดา ทับศรี ปลัดอาวุโสอำเภอกันทรวิชัย, นางสาวจิราณี ตรีพรหม กำนันตำบลขามเฒ่าพัฒนา, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านขามเฒ่าพัฒนา ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ญ.นัสชา เนื่องไชยยศ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.นัสชา เนื่องไชยยศ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดทรงศักดิ์ นิราลัย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอําเภอกันทรวิชัย, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ญ.รัตนาภรณ์ โอนทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วม พิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.รัตนาภรณ์ โอนทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม, นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอําเภอกันทรวิชัย, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2564
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป. ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุม บุคลากรในสำนักงาน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านพงโพด
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านพงโพด โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านพงโพด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ญ.อภัสรา ผันมาตย์ โรงเรียนบ้านซองแมว
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วม พิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.อภัสรา ผันมาตย์ โรงเรียนบ้านซองแมว ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม, นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบรบือ และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านไชโย ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 พิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.สุนิษา ไทยสงคราม นักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดง)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วม พิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.สุนิษา ไทยสงคราม นักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดง) ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม, นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบรบือ และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2564
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมประสานความร่วมมือส่งเสริมการดำเนินงาน “เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา”
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือส่งเสริมการดำเนินงาน “เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา” เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.กัลยา สาลิกา โรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วม พิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.กัลยา สาลิกา โรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนว่านักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นประธานมอบ โดยมี พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ วัดป่าวังน้ำเย็น นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป. พร้อมบุคลากรในสังกัด นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแกดำ และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านหนองบัว ต.วังแสง อ.แกดำ 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ศพคุณตาประสิทธิ์ ดีนวลพะเนาว์ บิดาของ นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์ รอง ผอ.โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ ศพคุณตาประสิทธิ์ ดีนวลพะเนาว์ บิดาของ นายสุรพงษ์ ดีนวลพะเนาว์ รอง ผอ.โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ณ เมรุมาศ วัดสว่างนิคม บ้านโนนเมือง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

ภาพข่าวกิจกรรม 918 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 31 ต่อไป »