สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดประชุมเสาวนาสะท้อนผลพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดประชุมเสาวนาสะท้อนผลพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเสาวนาสะท้อนผลพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวสุมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางธรักษา แสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางธรักษา แสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ
วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางรุ่งทิวา แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นางรุ่งทิวา แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายขวัญชัย ตอบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายขวัญชัย ตอบกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายปองภพ ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตื่น
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบหกเดือนแรก) ของ นายปองภพ ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตื่น 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนตามโปรแกรมระบบนักเรียนพิเศษ
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลนักเรียนตามโปรแกรมระบบนักเรียนพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องเพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องคอนเ
วันที่ 13 กันยายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมกามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพเข้ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค)
ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำโดย นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค) โดยมี นายอัมพร พินะสา รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับโล่รางวัลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับโล่รางวัลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมินลำดับที่ 5 ของประเทศ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต เขต 1 เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต เขต 1 เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสริมรสร้างความรู้การดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนในแต่ละประเภทความพิการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 3
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯและบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปี พ.ศ. 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปี พ.ศ. 2562 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของนายสุรภานุพงศ์ สุนทรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของนายสุรภานุพงศ์ สุนทรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 2
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯและบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562จำนวน 9 ราย เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยได้รับเกียรติจากนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯและบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” และทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ณ กระทรวงศึกษาธิการ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” และทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมีนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เฝ้ารับเสด็จฯ 

 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “สร้างวิธีคิดเชิงระบบให้เด็กไทย 4.0 ด้วยวิทยาการคำนวณ”
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “สร้างวิธีคิดเชิงระบบให้เด็กไทย 4.0 ด้วยวิทยาการคำนวณ” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และในช่วงเวลา 13.30 น. ได้นำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นพลเมืองดีและมีทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนองพระราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

ภาพข่าวกิจกรรม 355 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 ต่อไป »