นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ตามนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  

  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนืองในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนืองในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 และรับมอบนโยบายการบูรณาการการจัดการศึกษาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดมหาสารคาม 

 างสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นำโดย นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่การงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน และอดทน เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมี ดร.คึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฎหมาย
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ โรแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อเสถียร ดังชัยภูมิ ซึ่งเป็นบิดาของ นางชนาภรณ์ เพาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน
วันที่ 19 ธันวาคม 2561เวลา 15.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อเสถียร ดังชัยภูมิ ซึ่งเป็นบิดาของ นางชนาภรณ์ เพาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน ณ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ระบบ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ระบบ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น.
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำทีม บุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้กำลังใจนักกีฬาทีมตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับชาติ ครั้ง
ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำทีม บุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้กำลังใจนักกีฬาทีมตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1/2561 จากงบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรให้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุม Teleconference ในการเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุม Teleconference ในการเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ พ.ต.อ.ชัยโรจน์ นาคราช ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม รับฟังข้อราชการ การป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ความประพฤติไม่เหมาะสมในประชากรวัยเรียน และเน้นสู่กิจกรรมนักเรียน ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามใช้การขับเคลื่อน ป้องกันปัญหายาเสพติด พฤติกรรมไม่เหมาะสมในประชากรวัยเรียนเชิงบูรณาการ เพื่อขจัดยาเสพติดในพื้นที่ โดยมี ตัวแทนนายตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอแกดำ และอำเภอบรบือ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สนามช้างอารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวรายงาน และมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, ผอ.สพท.,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 5,000 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และสามารถเข้าแข่งขันในเวทีอื่นๆ ในระดับนานาชาติต่อไป โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ "หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญ คือ การประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จำนวน 76 เขตพื้นที่การศึกษา จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนี้ ได้มีพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 69 ให้กับจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย 

 ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 กับข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม โดยในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม ต่อมาเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนผดุงนารี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยนายสายทอง ไตรยะวิภาค นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และข้าราชการในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนผดุงนารี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม 

 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 สพฐ.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
สพฐ.เกมส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ สพม.เขต 26 สพป.มหาสารคาม เขต 1, 2 และ เขต 3 ซึ่งมหกรรมกีฬาดังกล่าวเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในสถานศึกษา การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา และการจัดการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดจัดโครงการ “สพฐ. เกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ กำหนดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล คีตะมวยไทย และศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในรุ่นอายุการแข่งขัน 3 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อายุไม่เกิน 18 ปี มีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ดับภาค และระดับชาติ สำหรับการแข่งขันระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2561 และจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เป็นวันกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และนายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม. เขต 26 กล่าวรายงาน และมีนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 เขตร่วมพิธีเปิดงาน 

 เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์ สนามแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และสนามศูนย์กีฬาเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม  

 ตรวจสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และนายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนที มนตรีวัต โดยมีนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวรายงาน มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

 สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 โดยนายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต ณ สนามแข่งขันกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 

 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2561
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

  ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะสนทนาหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพร้อมกับร่วมรับประทานอาหารเช้า และกาแฟ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2561 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการในสังกัดวางพวงหรีดไว้อาลัยศพ ผอ.คงเดช ศิริมาเทพ อดีตผู้อำนวยการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการในสังกัดวางพวงหรีดไว้อาลัยศพ ผอ.คงเดช ศิริมาเทพ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลิ่น ณ บ้านนาคูณ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

ภาพข่าวกิจกรรม 268 ข่าว 1 2 3 4 5 6 7 8 9