รับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตาม ว.12 สายงานบริหารการศึกษา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตาม ว.12 สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1
มหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง : Active Learning พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัด ให้เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ คิดสร้างสรรค์ สนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนในสังกัด ให้จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เน้นพัฒนาผู้เรียนในเกิดทักษะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขัน และเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ นักเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) เพื่อฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมประชุมทางไกล VDO Conference
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ชมพิธีเปิดงาน “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562 และบรรยายพิเศษ จากนั้น นางปริยากร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมคณะบุคลากรบริหารการเงินและ สินทรัพย์ ได้ชี้แจงการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 160 ราย  

 การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สพป.มหาสารคาม เขต 1, 2, 3, และ สพม. เขต 26 การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย สามารถที่จะนำความ รู้มาปรับใช้ในการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,000 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์อบรม สพฐ.078 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  

 ร่วมพิธีถวายสักการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุภาพ จันทร์สม รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวนภาพร อุทัยสาร์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสักการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 12 โดยมีประเด็นการตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการ รับฟัง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และประชุมเพื่อประสานแผนการตรวจราชการฯ ในระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

 บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 โครงการค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างภูมิคุ้มกันละลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ความเครียด อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ สร้างสัมพันธภาพที่ดีและอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 การประชุมชี้แจงและฝึกการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและฝึกการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 การประชุมชี้แจงและฝึกการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่
วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและฝึกการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ณ หอประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและฝึกการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและฝึกการใช้โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสาคาม เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ตามนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  

  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนืองในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าอวยพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนืองในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 และรับมอบนโยบายการบูรณาการการจัดการศึกษาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
วันที่ 14 มกราคม 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2562 เวลา 07.30 - 09.00 น. ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี โดยมี รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมรายการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดมหาสารคาม 

 างสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นำโดย นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่การงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต"
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ อุทิศตน และอดทน เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมี ดร.คึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฎหมาย
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมความรู้ด้านกฏหมายการศึกษาและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ โรแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อเสถียร ดังชัยภูมิ ซึ่งเป็นบิดาของ นางชนาภรณ์ เพาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน
วันที่ 19 ธันวาคม 2561เวลา 15.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อเสถียร ดังชัยภูมิ ซึ่งเป็นบิดาของ นางชนาภรณ์ เพาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน ณ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  

ภาพข่าวกิจกรรม 287 ข่าว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10