วันแรกเปิดรับสมัครคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ สพป.มหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งเปิดเผยว่า การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา โดยวันแรกของการรับสมัคร มีผู้สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ในครั้งนี้ ได้แก่วิชาเอก ปฐมวัย ภาษาไทย อังกฤษ พลศึกษา ซึ่งการเปิดรับสมัครเริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อีกครั้ง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563  

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมิน นายปริญญา จันทะคาม ผอ.รร.บ้านหนองบัวโนนสว่าง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมิน นายปริญญา จันทะคาม ผอ.รร.บ้านหนองบัวโนนสว่าง ซึ่งขอรับการประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ที่ครบวาระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน ซึ่ง สพฐ. กำหนดการประชุมศูนย์เฉพาะกิจฯ ดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. / ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี 

 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ กำกับ ติดตามบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน “การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา “ 2019 (COVIC19) “
มหาสารคาม เขต 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ กำกับ ติดตามบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน “การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา “ 2019 (COVIC19) “ ช่วงระยะการทดลองการใช้ระบบ โดยดำเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการได้การพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งได้ลงไปตรวจเยี่ยมดูบรรยากาศการเรียนทางไกลของนักเรียนที่บ้าน และได้ทำความเข้าใจกับ ผู้ปกครองนักเรียนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องที่ไม่มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการเรียนทางไกล ให้ใช้อุปกรณ์เท่าที่มีและแก้ปัญหาด้วยวิธีการเท่าที่ทำได้ เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทดลองใช้ระบบเท่านั้น 

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือผู้ช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักเรียน ให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทํางานร่วมกับครู ผู้ปกครองและ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนีสพป.มหาสารคาม เขต 1 

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมการประชุมกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถา
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมการประชุมกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ภาคเรียนที่ 1) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ” ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ” ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 10 เมษายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ” ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ” ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม ส่งตรงจาก ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ /การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก / มติ ครม. การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 / ข้อมูล Big DATA / ระบบ Internet ของโรงเรียน / ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 / การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ /ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม/ โรงเรียนนักจิตวิทยาและโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ภาพ/ข่าว นิษชนก อินอุ่นโชติ  

 การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดอกจาน (Conference) สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นายอดุลย์ ภูปลื้ม 2.นางวิภา สายรัตน์ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดอกจาน (Conference) สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อไวรัส โควิท – 19 ด้วยวิธีการ ขั้นตอน มาตรการของแต่ละพื้นที่โดยให้ความร่วมมือกับจังหวัด ในการดำเนินการป้องกัน และข้อราชการในการรับนักเรียน, การสอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน, การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ, การจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

  นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ( พฤษภาคม – กันยายน 2563)
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายการเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ( พฤษภาคม – กันยายน 2563) เพื่อให้การเช่าใช้บริหารสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามระบบขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1กล่าวต้อนรับ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณรอง ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม คุณอรุณ เต็มภัทราโชค ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงตาวันลิสซิ่ง ในโอกาสส่งมอบอาคารแสงตาวัน ให้กับโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณรอง ผู้ว่าจังหวัดมหาสารคาม คุณอรุณ เต็มภัทราโชค ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงตาวันลิสซิ่ง ในโอกาสส่งมอบอาคารแสงตาวัน ให้กับโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1  

 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “โดมรวมใจและโรงน้ำดื่ม ตราวังปลาโด” ณ สนามโรงเรียนบ้านวังปลาโด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “โดมรวมใจและโรงน้ำดื่ม ตราวังปลาโด” ณ สนามโรงเรียนบ้านวังปลาโด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  

  นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ ภูปลื้ม และ นางวิภา สายรัตน์ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1
นายสมหมาย โมฆรัตน์ นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 บุคลากรในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานศูนย์เครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ ภูปลื้ม และ นางวิภา สายรัตน์ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้มอบโล่รางวัล IQ AWARD ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาบนบริบทตนเองได้อย่างเหมาะสม, มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมี นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2562 ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563 ( 1 เมษายน 2563)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563 ( 1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายคมสัน หลาบคำ ซึ่งเป็นบุตรชายของคุณครูประภา หลาบคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายคมสัน หลาบคำ ซึ่งเป็นบุตรชายของคุณครูประภา หลาบคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ณ เมรุวัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 25 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับคำสั่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอนcoding ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 

 นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน "เขตสุจริต" ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม 63 – กันยายน 63)
การประชุมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม 63 – กันยายน 63) เพื่อหาแนวทางดำเนินการในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.25 จังหวัดขอนแก่น 

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและกำกับดูแลการจัดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  

ภาพข่าวกิจกรรม 431 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 15 ต่อไป »